2018-10-06_pict_recipe_sweet_potato_fries_salmon_burger_-_myplate.jpg

PICT RECIPE Sweet Potato Fries Salmon Burger - MyPlate
Salmon burger and sweet potato fries. Courtesy USDA Mixing Bowl