PROMO 64J1 Agriculture - Windmill Stock Tank Prairie Sillhouette - Chris Sorensen

PROMO Agriculture - Windmill Stock Tank Prairie Sillhouette - Chris Sorensen
Windmill and stock tank in Elbert County, Colorado. © Chris Sorensen / KiowaCountyPress.net