Image
PICT Horses and US Flag - 2017 Kiowa County Fair Parade - Roland Sorensen

Photos from the 2017 Kiowa County Fair and Rodeo

Image
2017-09-10 PICT Fair - Bull Riding - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair - Barrel Racing - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair Horse Racing - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair - Steer Wrestling - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair Going for 8 - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair - Bucking Broncs - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair - Food Stand - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair - Carnival Winner - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair Carnival Game - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair Hands Up - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair Barbeque - Roland Sorensen

Image
2017-09-10 PICT Fair Barbeque Line

Image
2017-09-10 PICT Fair - Library Booth

Photos courtesy Roland Sorensen